مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

 

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد فنی مهندسی نیاز به تاسیسات کار مرد، با مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط و دارای سابقه کار در زمینه تاسیسات دارد.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل نیاز به مسئول دفتر خانم با شرایط ذیل دارد:
 

1-    دارای مدرک حداقل دیپلم

2-    تسلط کامل به تایپ و Word

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد امور مالی، به یک نفر حسابدار خانم، دارای حداقل لیسانس حسابداری از دانشگاه معتبر و 3 سال سابقه مفید نیازمند است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد انبار، نیاز به یک نفر انباردار، دارای مدرک حداقل دیپلم ، 4 سال سابقه کار مرتبط و آشنا با اصول انبارداری دارد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
همچنین بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد انبار، نیاز به یک نفر کارگر انبار، با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و آشنا به کامپیوتر دارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 لطفاً واجدین شرایط نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.