گروه  : GASTROINTESTINAL
  نام  : متوکلوپراميد - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : 4 ميلي گرم در ميلي ليتر; (قطره خوراکي)
  بسته بندی  : 1