گروه  : VITAMINES, NUTRITIONAL AGENTS
  نام  : مولتي ويتامين - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : ; (قرص جوشان)
  بسته بندی  : 1